Dp Rolf och Svante, Malmö stad

Detaljplanen för det planerade upplevelsecentret i kvarteren Uno, Teodor och Rolf (Stadens Entré) vann laga kraft i mars 2005. För att förbättra entréförhållandena till anläggningen utfördes en planändring för norra delen av kvarteret Rolf. Planändringen innebär att en yta för cykelparkering flyttas till området utmed Pilgatan så att den planerade byggnaden kan nå ända fram till Fredsgatan och att en gångbro över Fredsgatan kan binda samman bebyggelsen.