Dp Station Triangeln, Malmö

– plankarta, illustrationplan och underst ett skissförslag på gc-passage under Pildammsvägen för att förbättra tillgängligheten till stationen från väster.

Planarbetet påbörjades under min anställning på stadsbyggnadskontoret i Malmö och slutfördes på Arkitektkontoret Fråne Hederus Malmström.