Dp för Eleshult 1:11,
Nyhamnsläge,
Höganäs kommun

Planens syfte är att möjliggöra påbyggnad av befintlig envånings- respektive tvåvåningsbyggnad inom fastigheten till två- resp. fyra våningar. Avsikten är att skapa fler bostäder i centrala Nyhamnsläge samt behålla centrumfunktionerna i bottenplanen. Syftet är även att säkra platsens allmänna funktioner och karaktär för en attraktiv och levande centrummiljö, uteplatser för boende på fastigheten, parkeringsplatser för både boende, verksamheter och besökare samt att säkra en sammanhållen stadsbild – maj 2011