Marinstaden, Nacka kommun

Marinstaden ligger i Svindersviken vid Ryssbacken och är tänkt som ett område med vattennära boende, huvudsakligen i husbåtar av olika slag. Till detta knyts diverse andra aktiviteter, t ex ett veteranbåtsmuseum och en restaurang, även den flytande på vattnet. Området är del av det större område, inloppet till Stockholm som klassats som riksintresse för kulturminnesvården.

Utfört som handläggare på arkitektkontoret Fråne Hederus Malmström, Helsingborg.