Program – strandnära boende
och utbyggnad av
reningsverket i Ystad

Program för Edvinshem 2:58 m.fl. och del av Edvinshem 2:1, mellan Gjuteriområdet och Reningsverket i Ystad. Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för bostäder på mark för industriändamål inom kvarteren Kokillen och Bong, utöka området för Ystad avloppsreningsverk västerut samt möjliggöra uppställningsplats för husbilar på det s.k. ”Bingofältet” i Ystad. Planprogram tas fram i ett tidigt skede så att alla aktuella förutsättningar och önskemål blir kända inför ett fortsatta detaljplanearbetet. Planprogrammet kan sedan ligga till grund för en eller fl era detaljplaner.Projekt i strandnära läge – maj 2011