Planbesked
Hasslarps Sockerbruk

hasslarp-4

hasslarp-3

hasslarp-2

Begäran om planbesked omfattar området för Hasslarps Sockerbruk på fastigheten Hasslarp 1:4 för att på längre sikt möjliggöra en omvandling av det gamla industriområdet till en del av Hasslarps samhälle med en blandning av bostäder, verksamheter och service. Den östra delen av det gamla industriområdet föreslås finnas kvar som verksamhetsområde för att även fortsättningsvis bidra till ett levande samhälle. Mot ny bebyggelse föreslås breda gröna zoner med plats för eventuella bullerskydd och där ett parkstråk kan etableras ner mot fågeldammarna söder och öster om fastigheten.

Sökanden är Hasslarp Utvecklings AB

hasslarp-1