Kullavägen, Helsingborgs stad

Detaljplanen upprättas för att pröva möjligheten att mellan stadsdelarna Ringstorp och Västra Berga uppföra en kompletterande bostadsbebyggelse samt att mellan Ängelholmsvägen och Senderödsvägen i Helsingborg bygga ut Kullavägen. Ett förslag till bebyggelse har tagits fram som exempel på hur nuvarande grönområde skall kunna gestaltas som en del av stadsstrukturen där park, gata och ny bostadsbebyggelse kan förena idag åtskilda bostadsområden.

Den nya gatan syftar till att, förutom att fungera som tillfart till stadsdelarna Ringstorp och Västra Berga, utan att inbjuda till genomfartstrafik mot väg 111 vara en av flera tillfarter till Mariastaden.

Utfört som handläggare på arkitektkontoret Fråne Hederus Malmström, Helsingborg.