Dp Oxie 26:1 m fl, Malmö

Detaljplan med syftet att säkra befintlig verksamhet på platsen för grus- och återvinningsterminalen Miljöfabriken 2000 AB samt pröva möjligheten att utöka dess verksamhet. Dessutom prövas möjligheten att inom västra delen av planområdet anlägga en biogasanläggning om ca 10 – 15 000 m2 för avfalls- och materialhanteringsföretaget CarlF genom företaget BioF AB. Även Sysav (Sydskånes Avfallsaktiebolag) har visat intresse för en större anläggning på platsen.

Detaljplanen har varit ute på samråd under maj 2012.