Dp Maskinisten, Ystad

Detaljplan för Maskinisten 1 m.m. skickas ut på samråd. Detaljplanens syfte är att ersätta gällande detaljplan för Maskinisten 1 för att inom fastigheten möjliggöra:
– handel, endast skrymmande varor / sällanköpshandel, dock ej livsmedel samt
– industri utan omgivningspåverkan.

Syftet är också att genom utformningsbestämmelser och krav på rumsbildande växtlighet minska Dragongatans gaturum och tillföra stadsbilden positiva värden och göra en av stadens viktigaste genomfartsgator mer stadsmässig.