Dp Isbanan 1 m fl, Helsingborg

Detaljplanen upprättas för att genom förtätning möjliggöra byggandet av drygt 100 bostäder i kvarteret Isbanan söder om Jordbodalen och genom en samtidig parkeringsöversyn för kvarteret förbättra tillgängligheten och utemiljön. Samtidigt bekräftas befintlig bebyggelse i detaljplan och kulturmiljökvalitéerna av 1950-talsbebyggelsen värnas. Planen skickas ut på samråd i maj 2012.

Första steget i arbetet har varit en planutredning åt AB Helsingborgshem.