Dp Flygeltofta i Häljarp i Landskrona kommun


Plankarta

Detaljplanens syfte är att säkra bevarandevärden på Flygeltofta gård i form av byggnader och trädgård, pröva lämpligheten att komplettera gårdsmiljön med 25-30 lägenheter i radhus eller mindre flerbostadshus, omvandla ekonomibyggnader till kontor och bostäder samt bevara en gynnsam miljö för groddjur runt befintlig damm.


Illustrationsplan


Beställare: Emrahus i samråd med Stadsbyggnadskontoret i Landskrona kommun
Planidé: Jakobsson Pusterla Arkitekter